Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.m-muzyk.pl

obowiązujący od 1.04.2018r.


Sklep internetowy dostępny pod adresem
 www.m-muzyk.pl realizuje sprzedaż detaliczną na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest przez M-Muzyk.
Firma jest zarejestrowana pod numerem
 NIP 886-165-93-60, Regon 891546430, z siedzibą 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 4a.

Kontakt można uzyskać pod numerem tel. 737 452 806 oraz mailowo info@m-muzyk.pl

 

Strony transakcji i procedura zakupu towarów

 1. Stronami transakcji są: stroną dokonującą zakupów zwaną dalej Klientem jest Konsument, czyli osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów. Stroną dokonującą sprzedaży produktów widocznych w sklepie internetowym www.m-muzyk.pl jest właściciel sklepu M-Muzyk zwany dalej Sprzedawcą.

 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.m-muzyk.pl za wyjątkiem komisu muzycznego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Wystawiony asortyment sklepu jest zaproszeniem do zawarcia umowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 4. Umowy w sklepie zawierane są w języku polskim. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto  wyrażonymi w polskich złotych.

 5. Wiążącą dla stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 6. Każda transakcja dokumentowana jest właściwym, wymaganym prawem, dowodem sprzedaży.

 7. Realizacja zamówień odbywa się według kolejności wpływania zamówień Klientów do wyczerpania zapasu.

 8. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internetowej, w związku, z czym zamówienia są przyjmowane przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Do dokonania zakupów w sklepie potrzebne jest Klientowi aktywne konto poczty elektronicznej.

 9. Przed złożeniem zamówienia Klienci proszeni są o zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu.

 10. Zamówienia złożone w piątek po godz.15.00 oraz w niedziele i święta będą rozpatrywane kolejnego dnia roboczego.

 11. Do korzystania ze sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci internetowej wyposażonej w przeglądarkę internetową (np. Mozilla Firefox - wersja minimum 24.0, Google Chrome - wersja minimum 28.0, Microsoft Internet Explorer - wersja minimum 8.0), która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów JavaScript. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze sklepu wskazane jest, aby urządzenie, z którego korzysta Klient, posiadało system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień, skuteczną zaporę bezpieczeństwa – firewall, zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa, aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej, oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF (np. Adobe Reader). Zamieszczone w sklepie zdjęcia mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klienta.

 12. Aby przeglądać asortyment albo złożyć zamówienie nie jest konieczna rejestracja Klienta.

 13. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie klikając ikonę „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie jego złożenia wraz z nadanym numerem. Wiadomość ta stanowi informację o otrzymaniu zamówienia przez Sprzedawcę.

 14. Klient otrzyma najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych w postaci e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, które jest potwierdzeniem zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży wraz informacją przeznaczoną dla Konsumenta.

 15. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar w tym za koszty dostawy.

 16. Możliwe formy zapłaty to:

  • gotówką za pobraniem (gotówka wręczana przewoźnikowi z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki)

  • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (prosimy o wpisanie numeru zamówienia).

  • kartą płatniczą – forma płatności obsługiwana przez PayU S.A.

  • przelew elektroniczny – forma płatności obsługiwana przez PayU S.A.

 17. W przypadku niektórych produktów dostępne są jedynie niektóre z form płatności. Zamówienia nieopłacone przez Klienta (z wyjątkiem opcji - za pobraniem) w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia do realizacji, będą automatycznie anulowane.

 18. Termin spełnienia świadczenia nie powinien przekroczyć 12 dni i stanowi łącznie czas realizacji zamówienia i czas transportu. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć (w przypadku Konsumentów do 30 dni chyba, że umowa stanowi inaczej).

 19. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Czas transportu zależy od wybranego spedytora i wynosi od 2 do 7 dni roboczych.

 20. Oferowane Klientom formy dostawy to:

 21. Ceny dostaw dla zakupów niemieszczących się w paczce o standardowej wadze wymiarowej (wymiar/waga) rozpatrywane są indywidualnie. Ceny dostaw podane są na stronie „Koszty i sposoby dostawy” oraz przy składaniu zamówienia.

 22. Zakupy o wartości powyżej 300 zł brutto mieszczące się w paczce o standardowej wadze wymiarowej (wymiar/waga) przewoźnika, Sprzedający wysyła na koszt własny. W tym przypadku - biorąc pod uwagę wagę i wymiary przesyłki - Sprzedający zastrzega sobie prawo wyboru spedytora.

 23. W przypadku dostawy poza Polskę warunki ustala się indywidualnie.

 24. Przed złożeniem zamówienia wymagane jest wyrażenie zgody Klienta na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu internetowego są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb zamówienia, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom w celach innych niż realizacja zamówienia.

 25. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 26. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 27.  

 28. Odbiór przesyłki i reklamacje

  • Z chwilą odbioru towaru, na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

  • Sprzedawca odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi za wadę towaru. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności towar jest niezgodny z umową, jeżeli: 1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia; 4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

  • Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, a w przypadku Konsumentów dwóch lat. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądań Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  • Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

  • Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  • Jeżeli reklamacja dotycząca wady produktu została uznana, obowiązek zwrotu kosztów przesyłki spoczywa na Sprzedającym. W przypadku reklamacji odrzuconej koszty te pokrywa kupujący.

   1. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy o przedstawienie dowodu zakupu. Paczkę prosimy starannie zapakować i wysłać z dopiskiem "Reklamacja" na adres Sprzedawcy M-Muzyk ul. Słowackiego 4a 58-300 Wałbrzych. W przypadku wątpliwości lub ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sprzedawcą.

  •  

   Prawo odstąpienia od umowy

   1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Sprzedającego, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, którego proponowany wzór umieszczamy jako załącznik 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

   2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy – na swój koszt - niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że zgodził się na inny) w tym koszt dostarczenia towaru (najtańszego oferowanego w sklepie). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba, że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy. Zwracany towar prosimy starannie zapakować i odesłać na swój koszt do M-Muzyk ul. Słowackiego 4a 58-300 Wałbrzych.

   3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi oświadczenie usług, je w odniesieniu do następujących umów:

    • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia do umowy;

    • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

    • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

    • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

    • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Gwarancja

     1. Część towarów dostępnych w sklepie jest objętych gwarancją producenta. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi 2 lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w dokumencie gwarancji wystawionym przez gwaranta. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

      

                                                                                      

     Postanowienia końcowe

     1. Regulamin jest częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta.

     2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

     3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane na drodze negocjacji, w celu polubownego zakończenia sporu. W przypadku Konsumentów można skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej (więcej na stronie www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).

     4. Regulamin Sklepu wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2017 r. Regulamin może ulec zmianie, ale do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony. W przypadku braku akceptacji ma on prawo do odstąpienia od umowy.